Wijkplatform Walburg

Home

 

Welkom bij het Wijkplatform Walburg

Het wijkplatform Walburg is een groep actieve wijkbewoners.

Deze groep treedt als platform in overleg met de gemeente, de politie, de woningbouwcoörporaties en jongerenorganisatie Diverz. Leden van het wijkplatform zijn tevens deelnemers aan het wijkpreventieteam en aan het zakkenrollersteam winkelcentrum Walburg. Naar aanleiding van signalen uit de wijk en door eigen waarneming zet het platform projecten in gang en realiseert het activiteiten. Vanuit de gemeente is daarvoor een leefbaarheidbudget. Met dit budget stimuleert het platform ook andere bewoners in de wijk Walburg om zelf activiteiten te organiseren zoals straatbarbecues, sport- en speldagen, middagen voor jong en oud.
Zie ook de subsidievoorwaarden hieronder beschreven.

Heeft u vragen over uw wijk of heeft u een idee voor een activiteit waarbij u een geldelijke bijdrage goed kunt gebruiken? Neem dan contact op met het wijkplatform Walburg via het contactformulier.

U bent natuurlijk ook welkom op onze vergaderingen die geregeld worden gehouden in De Vergulde Swaen aan de Rotterdamseweg 53 in Zwijndrecht. Zie de activiteitenkalender of lees het in De Kombinatie of De Brug.

 


SUBSIDIEVOORWAARDEN van wijkplatform Walburg voor bewonersactiviteiten

Het wijkplatform wil bewonersactiviteiten in de wijk stimuleren en kan daartoe een subsidie toekennen als bijdrage in de kosten.

Deze subsidie bedraagt in principe € 5,- per deelnemende persoon van 12 jaar en ouder. In bijzondere gevallen kan het DB van het wijkplatform hiervan afwijken (bijv. bij jeugdactiviteiten). Het maximumbedrag per activiteit bedraagt momenteel € 300,-.

Als dezelfde buurt, groep of straat meerdere keren per jaar een bijdrage vraagt, kan het wijkplatform de subsidie korten of afwijzen ten gunste van buurten of straten met slechts één activiteit per jaar.


Doel

Het doel van de activiteit moet gericht zijn op bevordering van de leefbaarheid, het woonklimaat en de sociale samenhang van de wijk. De activiteit mag niet in strijd zijn met de wet of goede zeden en moet passen in het kader van de doelstelling van het wijkplatform.

Verder dient bij de aanvraag aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • Voor het initiatief moet draagvlak blijken te zijn in de buurt of de groep waarvoor de activiteit is bedoeld.
  • Bewoners zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering. Zij betalen een redelijke eigen bijdrage.
  • In de externe communicatie dient tot uiting te komen dat een bijdrage is verkregen van het wijkplatform.

 

Procedure

  • De aanvraag moet schriftelijk (per post of mail) worden ingediend bij de secretaris van het wijkplatform, waarbij duidelijk moet zijn wie de organisatoren zijn (bijv. buurtvereniging of individuele bewoners).
  • In de aanvraag moet worden aangegeven welke activiteit wordt gepland, voor welke bewonersgroep, met welk doel, onder vermelding van datum en eventueel tijdpad.
  • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting met een opgave van de diverse te verwachten kosten, eigen bijdrage en/of eventuele bijdrage van sponsors.
  • Binnen een maand na afloop van de activiteit dient een gespecificeerde opgave van de kosten met vermelding van bankrekening te worden ingediend bij de penningmeester van het wijkplatform.
  • Na goedkeuring van de declaratie zal de penningmeester tot betaling van het subsidiebedrag overgaan.
  • Het platform heeft het recht zich tijdens de activiteit ervan te (laten) overtuigen of deze aan de gestelde criteria voldoet.

 

Adres secretaris: Abraham Kuypersingel 3, 3332 HB Zwijndrecht –  info@wijkplatformwalburg.nl

Emailadres penningmeester: ajoosse@xs4all.nl

 

Zwijndrecht, mei 2016