Wijkplatform Walburg

17-05-2018 NOTULEN WPW

Datum 17 mei 2018. De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53 Zwijndrecht. Aanvang 19.30 uur
Aanwezig
Wijkplatform
Bas Mol, Jan van Gortel, Carry Breur, Ben van Rijthoven, Ida Loermans, Astrid Honcoop
Aanwezig Prof.partners Marcel van de Merwe en René Pels
Notulist Matty van Alphen
Bezoekers Jan van de Male en Hans van Genderen (ABZ)
Afwezig wethouder mw. J. van Dongen, Lona Huisman, Marjolein Kock, Sabine Schipper, Mirjam Slobbe

 

Punt  
1 Mededelingen dagelijks bestuur

*Welkom door de voorzitter.

*Er zijn een aantal vragen bij de voorzitter binnengekomen van Astrid en Ida. Deze worden na de pauze behandeld.

*Lona heeft een koninklijke onderscheiding gekregen, Bas, Jan en Carry waren bij de uitreiking aanwezig. Een felicitatie voor Lona van het wijkplatform!

*Hanging baskets zijn geplaatst, flower towers nog niet. Even afwachten, anders bellen. Wpf Centrum heeft het dit jaar anders aangepakt, zij hebben de bewoners erbij betrokken en de straten opgefleurd met bloembakken, die door de bewoners, in het kader van de participatie, zelf worden onderhouden. Wpf Walburg denkt dat zoiets in onze wijk niet zo snel zal gebeuren. Zoals de hanging baskets nu bevestigd zijn, geven ze een mooi aanzicht bij oa de rotonde van Walburg en kan iedereen er van genieten.

*De agenda wordt vastgesteld.

2 *Agenda: geen opmerkingen

*Verslag 15-03-2018: geen opmerkingen

*Actielijst:

-Hard rijden op Hoofdland en Hoendersekade: de uitdraai met de gegevens van de smiley die op het Hoofdland hing, is ontvangen. Het blijkt dat 15% van de weggebruikers echt te hard heeft gereden. De 85% regeling wordt toegepast: aanpak heeft geen 1e prioriteit. De smiley hangt nu op de Bruïnelaan, daarna wordt ie opgehangen op de Hoendersekade.

-Eigen ruimte wijkplatform, wijkpreventieteam en zakkenrollersteam: nog geen nieuws.

-De binnenruimte van winkelcentrum Walburg   wordt momenteel opgeknapt. Dit gaat nog wel even duren, wellicht tot begin 2019. Over de inrichting van de buitenruimte is door alle partijen nog geen overeenstemming bereikt. De informatieavond voor de bewoners is daardoor uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Over de aanleg van een tijdelijk (asfalt)pad bij de ingang aan de kant van het carillion is nog geen vooruitgang geboekt.

-Halloweenoptocht: wordt over nagedacht en contact opgenomen met vorige organisatie

-Onderzoek SWOZ 70+: de seniorenraad en gemeente zijn in overleg, hoe nu verder?

-Gesprek voorzitter WMO raad: er wordt contact met hem opgenomen wat zijn bedoeling is. Het wijkplatform vermoedt nl dat de WMO raad net zoveel contact heeft met de bewoners als het wijkplatform.

-Sport- en spelmiddag 13 juni: behandelen na de pauze

-Taken Ida: behandelen na de pauze

-Vrijwilligerspasjes: deze zijn aangevraagd en worden 29 juni uitgereikt. Bas haalt ze op. Het vrijwilligershuis valt tegenwoordig onder Diverz.

*In- en uitgaande post:

Geen opmerkingen over de lijst.

-Wel een vraag over de woningen die gebouwd gaan worden bij het Bouquet. Wanneer starten ze daar? Marcel geeft aan dat er opnieuw een kapvergunning moet worden aangevraagd. Startdatum is onzeker. De wateroverlast op de straat bij heftige regenval blijft, daar wordt nu niets meer aan gedaan.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele partners

Marcel – gemeente:

-Kindcentrum ‘de Impuls’ gaat met groep 3 t/m 7 zwerfvuil opruimen in de wijk. Een idee van moeders met mmv PakAan. Het project eindigt eind juni. Van de gevonden plastic flesjes worden bloembakken gemaakt, die aangeboden worden aan de verzorgingshuizen. Mooi initiatief!

-Hondenpoep. Er is een actie gestart vanuit de gemeente om de hondenbezitters de hondenpoep op te laten ruimen. Er worden sleutelhangers met poepzakjes eraan uitgedeeld, op social media wordt er volop aandacht aan besteed. De hondenbezitters moeten naast poepzakjes ook andere hulpmiddelen bij zich dragen, wat tot veel negative reacties heeft geleid. De handhaving moet hier echter wel op toezien. Er werd oa de vraag gesteld waarom de poepzuiger maar 1x per maand wordt ingezet. Het hondenpoepbeleid dateert al van 10 jaar geleden, er wordt nu door de gemeente bekeken welke wijzigingen/aanpassingen mogelijk zijn.

-APV hondenoverlast en andere dieren: bij de gemeente en politie komen weinig meldingen binnen, wel oa bij woningcorporaties. Het blijft een moeilijk onderwerp.

-APV op hennep is gewijzigd. Meldingen op verdenking van hennepplantages komen goed binnen.

–APV weesfietsen. Vooral rondom het station worden deze na 28 dagen weggehaald en 6-8 weken bewaard in het Baken. Als ze dan nog niet zijn opgehaald door de eigenaar (met fietssleutel, leg. bewijs en €30) worden ze aan een stichting geschonken die ze opknapt. De weesfietsen bij de flats hebben de aandacht.

-Project opknappen tuin Lichtkring ism PakAan loopt goed.

-vraag bij PakAan binnengekomen van de bewoners Eemstein/Zonnestein om een bloementuin aan te leggen. Mogelijkheden worden bekeken.

-Vraag vanuit gemeente om de ledenlijst van het wijkplatform aan te passen en te mailen. Wordt toegezegd door wijkplatform.

-Marcel geeft nogmaals aan hulp te bieden bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden. De vacatures kunnen oa geplaatst worden in ‘de Brug’ bij het gemeentenieuws.

-In de bomen bij de Pruylenborg zitten spinselmotten. Zijn ongevaarlijk. De bomen zien er spookachtig uit met witte spinnenwebben.

-Website: er wordt een cursus voorbereid door de gemeente. Ook wijkplatforms kunnen hierbij aansluiten. Het loopt nog niet zo snel en soepel, mede door vertraging bij de bouwer. De gemeente is de site aan het vullen. De wijkplatforms kunnen gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn en wat ze erop willen zetten. Facebook koppelen? Wat te doen met de oude website? Bas en Astrid gaan zich hierin verdiepen, dan wordt het voorgelegd aan de leden en daarna teruggekoppeld aan Marcel.

-Plaatsing kerstbomen: is niet goed gegaan december jl. Heeft veel mankracht en uren van de gemeente gekost. Het wijkplatform moet de lichtsnoeren ophalen en doormeten. Resultaat met Marcel bespreken en kijken wat de verdere mogelijkheden zijn voor een eventuele plaatsing in december.

-Vragen van Jan:

*wat gebeurt er met Jingle bells? Marcel heeft er geen antwoord op. Er is geen bestuur meer.

*Kan het wijkplatform het raadsprogramma 2018-2022 krijgen? Marcel mailt het. Het kan ook op de gemeentesite gelezen worden.

-vraag van Carry:

*op Land van Waas is een boom afgezaagd. De stronk staat er nog. Mogen de bewoners hiervan een tafel maken? Marcel geeft toestemming. Voor iedere verwijderde boom wordt een nieuwe geplaatst, maar nooit op dezelfde plaats.

René Pels -politie:

-JOP: het terrein is afgesloten voor auto’s. Er wordt geparkeerd op het terrein naast de JOP. Er komen geen klachten binnen, om die reden heeft de beheerdersgroep besloten minder frequent te vergaderen, uitgezonderd bij calamiteiten.

-Geen meldingen in de wijk van overlast hangjongeren.

-Drugsoverlast is moeilijk te controleren.

-Woninginbraken komen voor, maar zijn niet zorgwekkend. Uiteraard wel vervelend voor degene waar het plaatsvindt.

-Diefstal van airbags: dit gebeurt op bestelling. Vindt plaats in heel het land.

-Fietsendiefstal: daling tov 2 jaar geleden. Onbegrijpelijk dat mensen zo weinig het 2e slot gebruiken.

4 Projecten/Activiteiten/Werkgroepen:

Nieuwe activiteiten? Beter 1 project goed doen, dan meerdere half. Doordat er weinig leden zijn is het moeilijk.

Het wijkplatform kan ook mankracht inhuren. Goed over nadenken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Zolang er geen eigen ruimte is voor het wijkplatform kan er met concrete plannen evt hulp van de gemeente worden ingeroepen voor een het vinden van een locatie. De moeilijkheid is: wat leeft er bij de bewoners van Walburg? Is er zo wie zo behoefte aan een eigen wijkcentrum? Suggestie van Marcel: ga een zaterdag in wc Walburg staan en probeer er achter te komen.

Carry oppert wat ideeën voor activiteiten:

*Mad science, leuk voor de jeugd. Bedrijf komt naar je toe. Welke locatie?

*Bezoek (jeugd)brandweer. Welke locatie?

*Voor gezinnen: speurtocht langs Zwijndrechtse bedrijven

*Kerststukjes maken. Welke locatie?

*Kinderbingo. Welke locatie?

Evaluatie etentje eenzame ouderen: ‘Aafje’ gaf aan dat het moeilijk is deze mensen uit huis te krijgen. Er waren ca 30 mensen, waarvan maar 4 mensen de beoogde doelgroep vertegenwoordigden. Het was op zich een gezellige middag, maar is het voor herhaling vatbaar in oktober? Ben gaat in gesprek met ‘Aafje’.

-Vraag Astrid: moeten de leden en bestuur van het wijkplatform niet vaker een werkbespreking houden? Er is nu veel ruimte tussen de vergaderingen en weinig contact. Bij een aanstaand evenement zou het handig zijn een korte update te krijgen om zodoende de stress te verminderen. Daardoor komt er ook meer saamhorigheid en wordt iedereen er bij betrokken. Er wordt over nagedacht.

Tussen nu en 14 dagen moet er een duidelijk plan liggen voor de sport- en speldag op 13 juni. Ook de scholen moeten dan geïnformeerd zijn! Acties en voortgang zsm delen met bestuur en leden!

Vraag Ida: wat kan ik doen binnen het wijkplatform? Het bestuur heeft een voorstel: aansluiten bij de werkgroep verkeer en veiligheid en het bezoeken van evenementen om zodoende wijkplatform Walburg meer bekendheid te geven.

5 Financieel overzicht 2018: de (tijdelijk) penningmeester deelt deze uit en geeft toelichting.
6 Rondvraag:

-Jan deelt mee dat de buitenbios plaats zal vinden op 20 juni

-Jan deelt mee dat het Noordparkfestival dit jaar 10 jaar bestaat en er veel activiteiten zullen zijn, oa veel muziek op 2 podia’s, kinderdorp, kleedjesmarkt, kermisattracties, 2e hands beurs, food court, cultuurmarkt.

-Ben geeft aan dat ivm de perikelen mbt de verwarming op het PJ Oudplein en Gerbrandyplein op 25 mei een gesprek gepland staat met Trivire en dat op 31 mei 3 aannemers met een voorstel komen voor een isolatieplan.

7 Sluiting:

de voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.00 uur

 

Volgende vergadering donderdag 6 september 2018 om 19.30 uur