Wijkplatform Walburg

Notulen Wijkplatform Walburg 6 september

Datum 6 september 2018. De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53 Zwijndrecht. Aanvang 19.30 uur
Aanwezig

Wijkplatform

Bas Mol, Jan van Gortel, Carry Breur, Ida Loermans,  Lona Huisman, Marjolein Kock
Aanwezig Prof.partners René Pels en Hans Kuiper (politie), Ayla Zengin (Diverz), Monique van Rijn (Woonkracht10), Rosetta Berends (Trivire), Mirjam Slobbe (CDA)
Notulist Matty van Alphen
Bezoekers Jan van de Male
Afwezig wethouder mw. J. van Dongen, Sabine Schipper, Ben van Rijthoven, Astrid Honcoop, Marcel van de Merwe

 

Punt
1 Mededelingen dagelijks bestuur

*Welkom door de voorzitter.

*De heer van Genderen van ABZ kan vanavond niet aanwezig zijn.

*Welkom voor Monique van Rijn die weer terug is bij Woonkracht 10, vervangt Ron Huuksloot en zal weer 2x per jaar aanwezig zijn bij de vergadering van het wpf. Tevens welkom voor Ayla Zengin, die voortaan als vertegenwoordiger van Diverz Jos Vlasblom zal vervangen. Ook welkom voor Hans Kuiper, die René Pels gaat vervangen.

*De agenda wordt vastgesteld.

2 *Agenda: geen opmerkingen

*Verslag 17-05-2018: geen opmerkingen

*Actielijst:

-Er zijn helaas geen reacties binnengekomen op de vacatures van penningmeester en secretaris. Vraag van de voorzitter: blijf svp actief in het zoeken, want 3 functies bekleden is te veel.

-Eigen ruimte wijkplatform, wijkpreventieteam en zakkenrollersteam: nog geen nieuws.Eind dit jaar wordt duidelijk of er met de verbouwing van de ruimte van Diverz/SWOZ een ruimte vrijkomt voor het wpf. Marcel is op de hoogte van de minimale en maximale eisen van het wpf. Er wordt nog even gesproken over het Baken,

maar dat is,zoals bekend, geen optie. JvG uit zijn zorgen over een eigen wijkcntrum, ivm het aantal vrijwilligers wat nodig is om het draaiende te houden.

Vraag van de voorzitter aan Trivire: is er een mogelijkheid voor het plaatsen van kasten in de ruimte onder de Pruylenborg? Om spullen in te leggen die gebruikt worden door het wijkpreventieteam? Dit wordt nagevraagd.

-Buitenruimte Walburg: er is nog geen nieuwe datum bekend voor informatie aan de bewoners van Walburg. Vraag van de leden: komt de Aldi nu wel of niet in Walburg en welk filiaal gaat dan evt weg? Stel dat het het Troelstraplein is, komt daar dan een nieuwe winkel in of worden er huizen gebouwd? Hier kan nog geen antwoord op worden gegeven.

-Halloweenoptocht: wordt na de pauze besproken.

-Onderzoek SWOZ 70+: de uitslag geeft vnl aan dat het financieel plaatje van ouderen schokkend is. Diverz heeft dit doorgegeven aan het college. Hier wordt het verder behandeld en de mogelijkheden voor een oplossing bekeken.

-Gesprek voorzitter WMO raad: JvG heeft contact met hem gehad. Helaas was hij verhinderd vanavond aanwezig te zijn. JvG heeft aangegeven dat de WMO raad net zoveel contact heeft met de bewoners als het wijkplatform. Dus heeft een gesprek zin? Volgens Mirjam wel! Zeker gezien de vergrijzing in de wijk en het onderzoek SWOZ 70+. JvG neemt weer contact met hem op.

-Vrijwilligerspasjes: met de aanvraag is iets misgegaan,. De voorzitter heeft hierover nu contact met de gemeente.

*Lichtsnoeren kerstbomen ophalen. Wordt na de pauze behandeld.

*Navragen bij Aafje/Vivera of etentje met (moeilijk bereikbare) ouderen nog zin heeft in het najaar: Ben heeft contact hierover. Wordt na de pauze verder besproken.

*De voorzitter van VVE Balkengat had interesse om de vergadering van het wpf bij te wonen, is uitgenodigd, maar helaas niet aanwezig. De voorzitter gaat hem nogmaals benaderen.

*Activiteit ouderen op Londenseplein. Er is contact met Sandra Vat. Nog niets concreets tot nu toe.

*In- en uitgaande post:

Geen opmerkingen over de lijst.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele partners

Politie – René Pels:

-René is vanavond voor het laatst aanwezig bij de vergadering van het wpf. Hij gaat in Papendrecht werken in een andere functie. Hans Kuiper wordt de nieuwe wijkagent. Dit zal het wpf op de site zetten. Er komt ook een mededeling in de krant.

-JOP: er zijn aanpassingen wat betreft het groen, zodat de aanblik van de JOP beter is voor de bewoners. De overlast is meegevallen. Er is 1 incident geweest met een groep jongeren. Over het algemeen heerst tevredenheid. Inmiddels is er een app actief tussen bewoners en de jeugd. Er is ook een gezamenlijke barbecue gepland op 21 september.

-Weinig meldingen in de wijk van overlast hangjongeren. Alleen bij het speeltuintje in de Wilhelminastraat is het onrustig.

-Vraag van de voorzitter: wordt er iets gedaan aan de overlast van de fietsen bovenaan het Veerplein? Antwoord van Mirjam: er is krediet aangevraagd voor deze problematiek. Het wordt as dinsdag in de raad behandeld.

Trivire – Rosetta Berends:

-Zoals bekend zijn er oa problemen met de stookkosten bij het PJ Oudplein en Gebrandyplein. Er is een aanbesteding geweest voor een duurzaamheidsproject voor deze bijna 400 woningen. De bedoeling is dat het project maart 2019 gaat starten. De woningen worden aangepast, oa kozijnen, isolatie, andere (duurzame) stookvoorziening. Er zijn gesprekken met HVC over evt watergas. Komende winter zal er een overbruggings-regeling zijn voor de bewoners mbt de hoge stookkosten.

Er wordt een plan opgesteld voor de bewoners: kan iedereen in zijn huis blijven tijdens deze grote renovatie?

Trivire heeft meerdere projecten die verduurzaamd zullen worden in de loop der jaren.

Mirjam geeft aan: vorige week werd bekend dat Zwijndrecht op de laatste plaats van alle gemeenten in Nederland staat wat betreft duurzaamheid. Een schokkend bericht.

Diverz – Ayla Zengin:

-Ayla stelt zich voor: is opbouwwerker, werkt 24 uur per week, gaat veel de wijk in om te kijken wat er leeft onder de bevolking. Gaat ook het gesprek aan met de bewoners. Ze is een brug tussen bewoners en instellingen, oa mbt schuldhulpverlening en opvoedproblemen.

-Het wpf zal haar naam en gegevens op de website zetten.

-Ayla stuurt een lijst met activiteiten, zodat het wpf dit ook op de website kan zetten.

-JvG geeft aan dat hij contact heeft gehad over een bezoek voor ouderen aan de coffeeshop Xpresso. Wordt nog een datum voor gepland.

Woonkracht10 – Monique van Rijn

-Monique is sinds maandag jl weer aan het werk bij Woonkracht10.

-Bij Eemstein / Zonnestein worden de liften vervangen in de periode van 24 september – 30 november. Ieder portiek kan 1 week de lift niet gebruiken. Er wordt duidelijke voorlichting gegeven en zo nodig hulp geboden.

-Het Koningsplein is in ontwikkeling. Er komen sociale huurwoningen. De voorbereidingen zijn in volle gang.

-Vraag van Carry: in de kring was er onrust over een bewoner. Is dat bekend? Monique antwoordt dat er soms een andere doelgroep komt te wonen, omdat niet iedere oudere een 2 kamer woning aceepteert en er dus een andere prioriteit wordt gesteld. Het is bekend dat er overlast en onrust is geweest. Er zijn gesprekken gevoerd met bewoners, zelfs met de burgemeester erbij, om duidelijkheid te geven. De rust is nu weergekeerd.

-JvG meldt dat de woningen die bij Bouquet gebouwd gaan worden vanaf december in de verkoop gaan. En hij vraagt of iemand weet wat er met het Philadelphia gebouw in de Brusselsestraat gaat gebeuren. Is nu anti-kraak bewoond. Niemand weet er een antwoord op. 

De voorzitter kondigt de pauze aan, maar neemt eerst afscheid van René. Hij dankt hem hartelijk voor de samenwerking en wenst hem veel geluk in Papendrecht.

 
4 Projecten/Activiteiten/Werkgroepen:

Halloween:

-Jan heeft contact gehad met de vorige organisator. Zij belt as zaterdag terug. Carry wil ook een Halloween feest organiseren, maar JvG vraagt haar even te wachten tot er zaterdag meer duidelijk is.

Hij deelt mee dat er zo wie zo veel werk aan vastzit, oa het maken van een veiligheidsplan, vergunningen aanvragen ed. En het is kort dag, want het feest moet plaatsvinden op 2 november.

Kerst omgevingWalburg:

-De kerstverlichting moet nog worden gecontroleerd, is vorig jaar een probleem mee geweest. Het plan is om weer 2 kerstbomen neer te zetten en met de bewoners van de Pruylenborg en Heemraad de verlichting aan te steken onder het genot van een hapje en en een drankje. Marjolein maakt een concept voor een uitnodigingsbrief.

-Jan deelt mee dat er op eind december op het Raadhuisplein een winterfair zal worden gehouden.

Etentje (moeilijk bereikbare) ouderen:

-Is een herhaling van het etentje mogelijk? Ben neemt hierover contact op met Aafje/Vivera. Het bezoekersaantal was klein de vorige keer, maar het was al duidelijk dat het een zeer moeilijk toegankelijke doelgroep is. Wel moet goed bekeken worden of de kosten opwegen tegen het aantal bezoekers.

Bingo voor ouderen:

-Ben en Marjolein gaan zich hierin verdiepen. Een muzikale bingo met (uiteraard) prijsjes? Lokatie?

Vraag:

-Is de plaatsing van meer bankjes en prullemanden langs de wegen/groenstroken mogelijk?

Antwoord: met de bewoners die dat graag willen moet een brief worden opgesteld en naar de gemeente worden gestuurd.

Carry:

-Actie tegen hondenpoep bij de school ‘Steenen Kamer’. Ze heeft door de kinderen tekeningen laten maken met een ontwerp van een verkeersbord. Ze vraagt Astrid daar een grafisch ontwerp van te maken, zodat er wellicht een echt bord van gemaakt kan worden en neergezet wordt bij de school.

-Jan weet wel een zaak die die borden maakt, adres geeft hij door.

Bas:

-Er zijn op dit moment 2 websites.  Als je bij de gemeentesite op ‘wijken’ klikt en je kiest voor Walburg, dan is de 1e opzet zichtbaar. En onze eigen website is ook nog actief.

-22 september is er een buurtbarbecue voor het Balkengat eo. Het wpf geeft een bijdrage van €5 pp. Vereist zijn inzicht in de kosten en het aantal deelnemers. Marjolein en Carry gaan er waarschijnlijk naar toe.

-Is er weer animo voor een eindejaars etentje van het wpf? Iedereen heeft er zin in.

-Er worden weer hanging baskets besteld voor volgend jaar. De piramides is nog de vraag. Waren dit jaar niet mooi. Als ze er toch komen, dan alleen met geraniums. Jan is contactpersoon.

Plannen voor 2019 dienen voor de volgende vergadering te zijn ingediend, zodat het jaarplan gemaakt kan worden.

5 Financieel overzicht 2018: de (tijdelijk) penningmeester deelt deze uit en geeft toelichting.
6 Rondvraag: geen op- en aanmerkingen
7 Sluiting:

de voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.00 uur

Volgende vergadering donderdag 18 oktober 2018 om 19.30 uur