Wijkplatform Walburg

20-10-16 notulen WPW

Datum 20 oktober 2016 De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53, Aanvang 19.30 uu
Aanwezig:

Wijkplatform:

Bas Mol, Coby van de Velde, Arie Joosse, Jan van Gortel, Ben van Rijthoven, Carry Breur, Marjolein Kock, Bert Brouwer, Bart Bourgonië
Prof. partners: Marcel van der Merwe (gemeente), Sabine Schipper (raadslid D66)
Notulist: Jenny Timmers
Bezoekers
Afwezig Lona Huisman, Fatima Moubdi, John Dealing, Monique van Rijn en Jan van der Male

 

Punt Onderwerp
1. Opening ·   Mededelingen dagelijks bestuur

Er hebben 2 personen aanvraag gedaan voor buurtsubsidie.

Het vrijwilligersfeest in het Spektakel op 4 november is vol.

Bert vraagt wat de uitkomst is van een enquête over de kinderspeelplaatsen. Er is overleg geweest met omwonenden; er wordt geïnventariseerd welke speeltoestellen men wil zodat dit begin volgend jaar ingevoerd kan worden. Marcel noemt dat volgend jaar een speelruimte-plan vastgesteld wordt. Tot die tijd wordt wel vervangen en vernieuwd; de planning hiervan wordt naar het WPW rondgestuurd als deze rond is. Zoveel mogelijk doen de bewoners de communicatie. Het is lastig op individueel niveau tot overeenstemming te komen.

Alhoewel het aantal respondenten van het AD te laag was, kreeg onze wijk voor speelvoorzieningen een beoordeling onder het cijfer van Zwijndrecht en het landelijke gemiddelde.

 

·   Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. Ingekomen stukken Ingekomen stukken van belang zijn doorgestuurd. Genoemd worden nog:

·   Mail van Adri over gazon Eemstein/Zonnestein; nog geen antwoord.

·   John Dealing noemde 3 punten die zijn doorgespeeld aan Marcel. De antwoorden zijn aan de leden gestuurd. Marcel moet nog reageren naar Carry.

·   Iedereen wil weer een vrijwilligerspas; Jan zal dit regelen.

·   Ouderenochtend in Xpresso 1-11: is een persbericht over geschreven; het lijkt nu net of Diverz dit geregeld heeft terwijl het initiatief van WPW kwam. Het staat ook op de website.

·   Jan heeft geïnformeerd over kerstverlichting; dit was te duur.

·   Er is een bevestiging van de bestelde hanging baskets en pyramides voor 2017. Hier wordt door inwoners positief op gereageerd.

·   Mail inzake bijeenkomst 18-10.

·   Cora Strijdhorst wilde meewerken aan de stampotmiddag; zij wordt voor een volgende keer benaderd.

·   Bert heeft een mail aan Marcel gestuurd met de groenonderhouds-overeenkomst zoals die destijds is afgesloten met enkele bewoners van de Europaweg/Berlijnse Plein.

3. A/ Verslag wijkplatform van 1.9.2016
B/ actielijst actualiseren
Het verslag wordt goedgekeurd.

De actielijst is besproken.

4. Professionele partners en bezoekers Gemeente, Marcel v.d. Merwe

·   Brandgangverlichting: volgende week bespreekt Marcel dit met René. Bas gaat een aanvraag voor vergoeding voor een brandgang lamp indienen. De gemeente geeft subsidie voor een buitenlamp (tot een bepaald bedrag).

·   Winkelcentrum: zit nu in de projectfase. Planning is 2018. Het voorstukje bij de ingang wordt in 2017 gedaan; hier vallen veel mensen. Carry zal hiervan een melding maken.

·   Voor Velderhorst wordt een afspraak gemaakt.

·   Grasmaaien past in het actieplan groen dat is rondgedeeld. De aannemer heeft beterschap beloofd en sowieso komt er per 2018 een andere aannemer.

·   Marcel stelt voor de schouw met het WPW te delen. Mogelijk kan er in 2017 een gezamenlijke wijkschouw georganiseerd worden. Jan zal de lijst met punten vanuit de Were nogmaals naar Marcel sturen.

·   Volgend jaar krijgen zwerfvuil en afvalbakken meer aandacht.

·   Langs het winkelcentrum (ingang dansschool) lijkt veel vuil te liggen. Hiervoor worden onder andere peukpalen ter beschikking gesteld.

·   Het WPW stelt voor kerstverlichting op te hangen; aan lantaarnpalen gaat dit niet. De gemeente wil dit in eerste instantie om legitieme redenen niet. Enige optie is via burgers electriciteit te verkrijgen. Marcel geeft Jan de gegevens van Hans Kodrings zodat deze met hem contact op kan nemen.

 

Politie, Fatima Moubdi

·   Afwezig ivm vakantie.

·   Er zijn veel fietsdiefstallen, boven het gemiddelde. Tips voor preventie zijn welkom.

·   Veel overlast van jongeren, van ´s morgens vroeg tot ´s avond laat.

·   Met René Pels gaat het de goede kant op.

 

Trivire, John Dealing

·  Zie mail, die is door is gestuurd naar Marcel v.d. Merwe, waarop Marcel antwoord heeft gegeven.

Woonkracht10, Monique van Rijn

Heeft niets te melden.

 

Diverz / Vivera, Jos Vlasblom

Op 19 november is er een jongerenfeest in Mikado. Adri zal dit op de website vermelden.

5. Vaste projecten ·   Zakkenrollers team: proberen mensen te werven maar dit lukt niet. Ter voorkoming van fietsdiefstallen wordt voorgesteld ook bij de fietsenrekken bij de ingangen van W.C. Walburg rond te lopen.

·   Wijkpreventie team: 5x gelopen en overleggen gehad. Maandag overleg met burgemeester. De teams moeten wat zelfstandiger worden, Walburg doet dit al.

·   JOP Walburg: Half november gaan de klachten- en bezwaarcommissie vergaderen. Het geld is een kwestie van de gemeente; dus zolang het WPW een reservering is, wordt dit doorgeschoven. Arie stelt voor dat het WPW vooruit betaalt. Marcel opteert niet voor vooruitbetaling; wellicht kan er een uitzondering rondom een reservering gemaakt worden. Marcel stuurt nog een officiële reactie.

·   Onderhoud website en Facebook: er moet (liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk in januari) nog een afspraak gemaakt worden tussen Bas en Carry. De gemeente is ook bezig met een Facebook pagina voor de wijk.

·   Werving nieuwe leden: Bart is nieuw lid. Bas stelt voor communicatie met de burgerij prioriteit te stellen.

·   Fietsendiefstal: Jan stelt met de burgemeester voor een actie in het winkelcentrum te doen met de fietsenbond. Dit is enkele maanden geleden echter ook gedaan.

·   Adoptie straat (actie Willeke van Laar): voorstel is een straat in Walburg te adopteren om ouderen uit de eenzaamheid te krijgen. Er is nog niet geflyerd, dit is doorgeschoven naar volgend jaar. Ben heeft contact gehad met Cora Strijdhorst; mogelijk levert dit nieuwe mogelijkheden op. Het DB heeft besloten met deze activiteiten aan te sluiten bij al bestaande organisaties. Jan zal de betreffende adressen rondmailen. Bij activiteiten vragen om het WPW in cc te zetten.

Bespreekpunten (1)
6. Wijkenquête Het DB heeft besloten om de enquête door te schuiven naar begin voorjaar 2017. Zo kan het goed uitgewerkt worden.
7. Rapportage Werkgroepen ·   Jongeren: Bart is bij Diverz geweest om pakketten (zaalvoetbal, bootcamp indoor, kick- en thaiboksen) aan te bieden. De laatste gaan zij binnen enkele weken de jongeren aanbieden vooralsnog voor 1 jaar. Walburg heeft momenteel meer dan andere wijken problemen met jongeren; hier is geen vat op te krijgen. Bart zal het plan van Michel doorsturen.

·   Ouderen: Bart kan ouderen ouderengym geven als hiervoor belangstelling is. Op dit gebied is echter al veel aanbod. Als het WPW een groep ouderen met belangstelling heeft, kan dit met Bart besproken worden. Hij kan ook op locatie komen.

·   19.10.2016 Stamppotmiddag: deze was een groot succes. Sommigen kwamen alleen voor het eten en ook niet iedereen had zin in spelletjes. Er waren ook personen die Coby niet eerder gezien had. Opvallend was ook dat velen het WPW niet kenden. Coby stelt voor minstens een jaar te wachten voor een volgende middag. Er zijn deze middag geen namen genoteerd; een volgende keer is dit wel wenselijk. Men zoekt met name ontmoeting en entertainment. Jan zal voor de vrijwilligers een doosje Merci regelen; Coby geeft het exacte aantal nog door.

·   Verkeer, Veiligheid en Wonen: Bert wil iets doen aan de oversteek tussen Hoofdland en Volgerlanden. Hier moet minimaal een bord voor overstekende fietsers staan. Bert bespreekt dit met Constantijn en koppelt terug naar het WPW. Sabine noemt dat er een smileybord hangt op de Thorbeckelaan; dit is niet door het WPW geregeld.

·   Voorlichtingsochtend Xpresso 1.11.2016: Jan gaat hierheen om mensen te begroeten.

8. Welke projecten staan nog op de rol en zijn nog niet uitgewerkt ·   Sinterklaasmiddag: het draaiboek is rond. Het thema is ‘Sinterklaas is zoek’. Marjolein en Carry regelen dit verder. Er kunnen 250 personen in de zaal; kinderen van Vluchtelingenwerk en de Voedselbank mogen gratis. Verwachting is dat dit hooguit 500 euro kost.

·   Kerstmiddag: het idee is om een kerstmiddag te organiseren, bv in de Lindonk. En dan de kinderen uit de wijk met de ouderen. Jan en Carry werken dit verder uit.

·   Er zijn 2 subsidieaanvragen voor activiteiten in de wijk: pannenkoekenmiddag in het Baken (210 euro voor zaal en keuken, bewonersvereniging bekostigt de pannenkoeken): akkoord. Tweede is een financiële bijdrage voor een Halloween optocht. Arie kijkt na of zij vorig jaar ook gekregen hebben. Het WPW is akkoord voor 150 euro.

·   De Halloween groep heeft 900 euro subsidie gehad; dit betreft een groot feest in het Develpark. Eigenlijk kan het WPW dan dus geen bijdrage geven.

9. Financiën Arie vraagt opmerkingen over de begroting aan hem door te geven.

Jan noemt dat er nog 2.500 euro besteed moet worden anders gaat dit terug in de gemeentekas. Ook andere WP’s hebben moeite het geld uit te geven.

10. Etentje Op 1 december (19 uur) is er en etentje bij Michel in de Passage. Dit is inclusief partner.
Financiën:
11. Jaarplan 2017, incl begroting ·   Hangingbaskets en bloempiramides. deze zijn besteld.

·   De wijkenquête moet in het voorjaar 2017 plaatsvinden.

·   Twee seniorenmiddagen: één in het voorjaar en één in het najaar.

·   Bootcamp in het Noordpark in de maand september (Carry & Bart).

·   Sinterklaasmiddag, als tenminste 23.11.2016 een geslaagde middag wordt.

·   Kerst high-tea, als tenminste 15 december een geslaagde middag wordt.

·   Med sience (idee van Carry).

·   Plein Bioscoop (idee Carry).

·   Vast onderdeel is de Sport- en spelmiddag op de Welhorst (Hattrick).

Alle ideeën moet op 19 januari uitgewerkt zijn, ook met budget.

12. W.V.N.T.T.K. Geen.
13. Vaststellen volgende vergadering De volgende vergaderdatum is 8 december 2016.
14. Voorstel vergaderdata 2017 19 januari, 16 maart, 19 mei, reserve 29 juni, 31 augustus, 5 oktober en 7 december 2017.